Bölümlerimiz

İŞLETME BÖLÜMÜ

Hakkında

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bolu’da 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuştur. 1978-1979 öğretim yılında üniversiter düzeyde 202 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Yüksek Okul, 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak “Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu” adını almış daha sonra, 1987 yılında Fakülteye dönüştürülerek “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla varlığını sürdürmüştür. 1992 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü olarak eğitim ve öğrenime devam edilmektedir.

Ders uygulama yöntemleri

Dersler teorik işlenmekte olup gerekli dersler için bilgisayar laboratuarları kullanılmaktadır. Ayrıca ders sunumlarında kullanılmak üzere sınıflarda projeksiyon mevcuttur.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektör kurumlarında görev alabilmektedir. İşletmelerin pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. Bölümde zorunlu staj bulunmamaktadır.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Hakkında

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, öğrencilerin insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmek ve onlara iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olmaları sağlanmaktadır. İktisat bölümü öğrencilerinin ilk üç yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından son sınıfta mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilmesiyle pratik becerilerini de arttırmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır.

Ders uygulama yöntemleri

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri kazandırmak, kamu kurumu ve özel sektörde kariyere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. İktisat bölümünde İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Mezunların bir kısmı kamu sektöründe iş olanakları bulurken çoğunluk özel sektörde istihdam edilmektedir. Bir kısmı da girişimci olarak iş dünyasına atılmaktadır. Mezunlarımız çalıştıkları kurumlarda kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılarak üretim sürecine katkı vermelerinden üretilen malların en uygun yöntemlerle pazarlanmasına kadar olan tüm aşamalarda yer alırlar.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Hakkında

Kamu yönetimi Bölümü’nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Eğitim sürecinde, nitelikli yönetici yetiştirmek amacına uygun olarak, Türkiye’nin sosyo-ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile sorunlarını teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık derslerinin yanı sıra, özellikle işletme, iktisat ve maliye alanlarında olmak üzere diğer ilgili bilim dallarından da çeşitli dersler verilmektedir. Diğer bilim dallarına ait bazı dersler seçmeli olup, duyulan ilgi doğrultusunda seçim yapılabilmektedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Hakkında

Programın amacı, modern devletin bölgesel ve küresel çatışmalarla dolu tarihi ve fikri gelişim bağlamını ortaya koymak; liberal demokratik ulus-devletin üstün bir modern devlet biçimine gelişinin nedenlerini incelemek ve devletler arası ilişkilerin küreselleşmeyi harekete geçiren yapılar ve güçler karşısında, nasıl ve neden değiştiklerini siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla analiz etmektir.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Mezun olacak öğrencilerimizin sağlam temellere uygun bir ulusallık ve çağdaşlık bilincine sahip, engin genel kültür birikimiyle donanmış ve uluslararası ilişkilerin çok yönlü alanlarında uzmanlık bilgisine sahip elemanlar olarak yetiştirilmesi nihai amaç olarak benimsenmiştir. Mezunlarımız, sadece Dışişleri Bakanlığında değil, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışma olanağına sahip olacaklardır.

Bu amaca yönelik olarak disiplinin ana gövdesini oluşturan Uluslararası Politika, Uluslararası Örgütler, ve Uluslararası Hukuk derslerinin yanında Siyaset Bilimi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Çağdaş Devlet Sistemleri, Anayasa Hukuku gibi dersler de verilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı sıfatını alan mezunlarımız çok geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahiptirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere diğer kamu ve özel sektörün ilgili alanlarında iş bulabilmektedirler.

MALİYE BÖLÜMÜ

Hakkında

Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk Anabilim dallarından oluşmaktadır.

Maliye Bilimi genel olarak devletin gelir ve harcamalarını konu edinen bir alandır. Konusu devletin gelir ve harcamaları olan maliye bölümünde salt mali bilgilerin yanında ekonomi ve hukuk eksenli bilgiler de verilmektedir.

Maliye bölümünde eğitim süresi, toplam 4 yıldır. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte bu alanda meydana gelen son gelişmeler de öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölümü bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Maliye bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere kamu sektörünün çeşitli birimlerinde, Üniversitelerde ve özel sektörün değişik alanlarında iş bulabilmektedirler.

Vizyonumuz: Maliye alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmektir.

Misyonumuz: Öğrencilerimizi maliye alanıyla ilgili bilgi ve yeteneklerle donatmak, bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler olarak yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

 

TEMEL DEĞERLER:

  • Bilimsellik
  • Araştırmacılık ve yenilikçilik
  • Evrensellik
  • Katılımcılık
  • Öğrenci odaklılık
  • Dürüstlük
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Hakkında

Ekonometri, ekonomik veriler arasındaki ilişkileri matematik ve istatiksel yöntemler kullanarak amprik bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonometrinin temel amacı, çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Son yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojisiyle beraber, iktisat kuramlarını sayısal çözümlemeler ile geliştirebilme olanakları artmış ve bu da Ekonometri dalının hızla ilerlemesine neden olmuştur.

Ekonometri Bölümü; Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dallarından oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçedir.

Bölüm mezunlarına yönelik iş/staj imkânları

Ekonometri bölümünden mezun olan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bölümümüz personeli 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 2012 yılında kurulan Ekonometri Bölümümüzün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölüme, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alımına başlanacaktır.

Vizyon: Bölümüz aktif hale geldiğinde ekonometri alanında ulusal düzeyde tercih edilebilir ve tanınan bir bölüm haline gelmenin yanında ülkesine aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, rasyonel düşünen, analiz yeteneği yüksek, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Mezunlar iktisat, istatistik, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaklardır.

 


Akademik personel için tıklayınız: Akademik Personel

Müfredat ve ders içerikleri için tıklayınız: Müfredat ve Ders İçerikleri

Yeni öğrencilere faydalı bilgiler için tıklayınız: Yeni Öğrenciler İçin Faydalı Bilgiler

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 21
  • Email:          ibu.edu.tr
Top