2018 Yılında İktisat Bölümüne Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Faydalı Bilgiler

2018 Yılında İktisat Bölümüne Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Faydalı Bilgiler

05 Eylül 2018

İKTİSAT BÖLÜMÜNE 2018 YILINDA KAYIT YAPTIRAN

ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Ders kayıtları: 24-28 Eylül 2018 (Başlama tarihi ve saati www.oidb.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Fakültelere göre farklılık gösterebilir.) (Bu dönemde sisteme sadece öğrenciler giriş yapabilir.) Danışmanınızı kayıt yenileme ekranında bu tarihler arasında öğrenebilirsiniz.

 

 

Ders kayıtlarının yapılacağı sayfa: bys.ibu.edu.tr ve bys2.ibu.edu.tr

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Giriş İçin Başvurular: 03-14 Eylül 2018 (Başvuru adresi: https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/)

 

Derslerin başlaması: 01 Ekim 2018

 

Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları: 01 Ekim – 05 Ekim 2018 (Bu tarihler arasında sisteme sadece danışmanlar giriş yapabilir!)

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: 18-19 Eylül 2018

 

Ders kaydınızı www.bys.ibu.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Gruplu derslerde numarasının sonu tek rakamla bitenler 01, çift rakamla bitenler 02 grubudur. Lütfen ekrandaki tüm birinci sınıf derslerine kayıt yaptırınız. Grubunuzu öğretim üyesi kısmında seçmelisiniz. Bazı dersler tek grup yapılacaktır.

 

İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrenciler sadece İngilizce Hazırlık'ı seçmelidirler. Diğer dersler seçilmemelidir.

 

İngilizce hazırlık okumak istemeyen öğrencilerin güz döneminde alacağı dersler zorunludur ve aşağıda belirtilmiştir.

 

 • İktisada Giriş I
 • İktisat İçin Matematik I
 • İşletmeye Giriş
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Türk Dili I
 • İngilizce I
 • İktisat Tarihi I
 • Genel Muhasebe I

Türk Dili I ve İngilizce I dersleri internet üzerinden yapılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ibuzem.ibu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 Haftalık ders programı nasıl okunmalıdır?

Ders programındaki ilk üç rakam dersin kodunu, son iki/üç rakam ise dersin yapıldığı sınıfı gösterir. 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 238 ve 239 İktisat Bölümü katında yer almaktadır. Ders programını 1 Ekim 2018 tarihinde İktisat Bölümü katındaki panodan ya da fakültemiz internet sayfasından öğrenebilir, Fakültemizin öğrenci girişindeki fotokopi bürosundan alabilirsiniz.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80 ‘dir. Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dahildir (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Madde 5).

Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin internet adresi nedir? Şifre nasıl alınır? Ne işe yarar?

Öğrenci bilgi yönetim sisteminin adresi http://www.bys.ibu.edu.tr dir. Tüm öğrencilerimiz şifrelerini bu adresten oluşturabilir. Bu sayfadan ders kayıtları yapılır, transkript (derslerden alınan notları gösteren belge), harç bilgileri görülebilir.

Ders kaydınızı www.bys.ibu.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Gruplu derslerde numarasının sonu tek rakamla bitenler 01, çift rakamla bitenler 02 grubudur. Lütfen ekrandaki tüm birinci sınıf derslerine kayıt yaptırınız. Grubunuzu öğretim üyesi kısmında seçmelisiniz. Bazı dersler tek grup yapılacaktır. Ders kayıtları 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtların başlama tarihi ve saati oidb.ibu.edu.tr adresinde ders kayıt işlemleri bağlantısında ilan edilecektir.

 

Birinci sınıfların güz döneminde alacağı dersler zorunludur ve aşağıda belirtilmiştir.

 

         İktisada Giriş I

         İktisat İçin Matematik I

         İşletmeye Giriş

         Hukukun Temel Kavramları

         Türk Dili I

         İngilizce I

         İktisat Tarihi I

         Genel Muhasebe I

 

         Türk Dili I ve İngilizce I dersleri internet üzerinden yapılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ibuzem.ibu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bölümümüzden mezun olmak için kaç kredi gereklidir?

2016-2017 Akademik Yılından itibaren bölümümüz öğrencileri mezun olabilmek için 154 kredi (240 AKTS) almalıdırlar. İlk üç sınıfın (ilk altı yarıyılın) tüm dersleri zorunlu derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler dördüncü sınıfta (yedinci ve sekizinci yarıyılda) alınabilmektedir.

 

Bölümümüz önşartlı dersleri nelerdir?

Bölümümüzde önşartlı ders bulunmamaktadır.

 

Not sistemi nasıldır?

Öğrenciler aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Puan D.Ders Notu Katsayı Ortalamaya Katılmayan Notlar
90-100 AA 4.0 I Eksik,
85-89 BA 3,5 S Yeterli (Ortalamaya katılmaz)
80-84 BB 3.0  EX Muaf (Ortalamaya katılmaz)
75-79 CB 2,5    
65-74 CC 2.0    
60-64 DC 1,5    
55-59 DD 1.0    
50-54 FD 0.5 Başarısız    
49 ve aşağısı FF 0 Başarısız    

(I) Notu : Hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için geçerli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur.

 

Öğrenci herhangi bir dönem (I) notu aldığı takdirde, dönem için saptanmış son sınavın bitiminden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

 

(S) Notu : Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu’nca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip, Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilemez.

 

(NA) Notu : Derse hiç devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiç birini yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamasında (FF) notu işlemi görür. (NA) notu olan öğrenci 3 üncü, 18 inci ve 20 ‘inci maddelerde verilen sınav haklarından yararlanamaz.

 

(W) Notu : Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izini ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

 

Başarı denetimi nasıldır?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde zamanında bitirebilmeleri için, her dönemin sonunda not ortalamalarının en az 2.00 olması ve aldıkları derslerden de (DD) ve üstünde not almaları gerekir.

 

Buna göre;

 

 1. a) Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.

 

 1. b) (Değişik:RG-22/6/2011-27972) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılır. Başarısız öğrencilerden, eğitimlerinin ikinci ve daha üst dönemlerindeki genel not ortalamaları 1.75’in altında olanlar akademik yetersizliğe düşmüş sayılırlar. Bu durumda öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

 

Akademik yetersizlik uyarısı alırsam ne olur?

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan ve/veya akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenciler gerekli harç ve ücretlerini ödeyerek eğitimlerine devam ederler.

 

Sınavlar ne zaman yapılır? Sınavlarda uyulması gereken kurallar nelerdir?

Tüm dersler için en az bir ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final) yapılır. Sınav programları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Ara sınavlar bir haftada, final sınavları ise iki haftada tamamlanır. Sınav haftalarında ders yapılmaz. Sınavlarda aksi belirtilmedikçe her sırada bir öğrenci oturur. Sıranın üstünde ve gözünde dersle ilgili hiçbir not, eşya bulunmayacaktır. Sınava cep telefonu ve her türlü haberleşme aracı ile girmek yasaktır. Öğrenci kimlikleri sınav süresince gözetmenlerin kontrol etmesi amacıyla sıranın üstünde bulundurulmalıdır.

  

Bölümle ilgili duyurular nerede ilan edilir?

İktisat Bölümü sınıflar katında yer alan 228 ve 229 nolu sınıfların önünde yer alan panolarda ilan edilir. Ders kayıtları döneminde gerekli duyurular fakültemiz internet sayfasında da yapılmaktadır (Ders programları, mazeret sınav programları, zorunlu/seçmeli dersler…vb) (http://www.iibf.ibu.edu.tr)

 

Ders tekrarında nelere dikkat edilmelidir?

Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle zorunlu olarak başarısız olunan dersler alınır. İkincisinde ise öğrenci bazı dersleri not yükseltmek için alır.

 

Bir dersten (FF), (FD), (I), (U), (P) veya (NA) notu alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar. Öğrenciler geçer not aldıkları dersleri, dersin öğretim planında yer alması ve herhangi bir dönemde açılması koşuluyla öğrenimleri süresince tekrarlayabilir.

 

Alınan dersin daha önce alınan bir dersin yerine sayılması ve/veya fazladan alınan dersin silinmesi, en geç dönem sonu sınavlarından önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Mezuniyet kararı verilen öğrenciler için yerine saydırma ve ders sildirme işlemi yapılmaz. Tekrarlanan derste önceki not dikkate alınmadan alınan son not geçerlidir.

 

Yönetmeliklere nasıl ulaşılabilir?

Üniversitemizin internet adresinden (www.oidb.ibu.edu.tr) tüm yönetmeliklere ulaşılabilir. Öğrencilerimizin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği okumaları önerilir.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfası nedir?

http://www.oidb.ibu.edu.tr

 

Öğrenci Belgesi nereden alınabilir?

Fakültemiz zemin katında bulunan 31 nolu sınıfın koridorunda form doldurulur. İlan edilen saatte alınır. Birden fazla öğrenci belgesi gerekiyorsa, Fakülte Sekreterliğine belge imzalatıldıktan sonra fotokopi yoluyla çoğaltılır ve tekrar Fakülte Sekreterliğinde “Aslı gibidir.” onayı yaptırılır. Öğrenci belgesi mutlaka Fakülte Sekreterliğine onaylatılmalıdır. Onaysız belgeler geçersizdir. Başkası yerine öğrenci belgesi alınamaz.

  

Öğrenci belgelerinizi PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresinden de alabilirsiniz.

 

Sağlık raporları nereye teslim edilir?

Üniversite dışından (sağlık ocağı, diğer illerden) alınan raporlar bitiş tarihinden sonraki üç gün içinde 1 nolu odaya (evrak kayıt ofisine) dilekçe ile teslim edilir.

 

Sağlık raporları, Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi halinde geçerlidir.

 

Raporların işleme konulması

 

(1) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavları yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ile ilgili Bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.

 

(2) Sağlık raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmemesi halinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilgili eğitim öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

(3) Sağlık durumu nedeniyle verilecek izinlerle ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği’nin 5’inci bölümü hükümleri uygulanır.

 

Kütüphaneden nasıl faydalanılabilir?

Kampüsümüzde yer alan kütüphaneden faydalanabilmek için üye olunması gereklidir. Öğrenci kimliğiyle kütüphaneye başvurulmalıdır.

 

Burslar konusunda nereden bilgi alınabilir?

Resmi kurumların bursları hakkında (Başbakanlık, KYK gibi) Üniversitemize kayıt yaptırdığınız koridordaki 1 nolu odadan (Evrak Kayıt) bilgi alınabilir.

 

 01 ve 02 grubu neye göre belirleniyor?

Öğrenci numarasının sonu tek rakamla biten öğrenciler 01, çift rakamla biten öğrenciler 02 grubudur.

 

 

 

2017-2018 Güz ve Bahar dönemlerinde ders kaydı yapacak mıyım?

Öğrencilerimizin otomasyon sistemine alışmaları için ders programında yer alan dersleri seçmeleri faydalı olacaktır. Ders kaydınızı www.bys.ibu.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Gruplu derslerde numarasının sonu tek rakamla bitenler 01, çift rakamla bitenler 02 grubudur. Lütfen ekrandaki tüm birinci sınıf derslerine kayıt yaptırınız. . Ders kayıtları danışmanlar tarafından onaylanacaktır.

 

Ders kayıtları 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtların başlama tarihi ve saati oidb.ibu.edu.tr adresinde ders kayıt işlemleri bağlantısında ilan edilecektir.

 

Birinci sınıfların güz döneminde alacağı dersler zorunludur ve aşağıda belirtilmiştir.

 

İktisada Giriş I

İktisat İçin Matematik I

İşletmeye Giriş

Hukukun Temel Kavramları

Türk Dili I

İngilizce I

İktisat Tarihi I

Genel Muhasebe I

 

Türk Dili I ve İngilizce I dersleri internet üzerinden yapılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ibuzem.ibu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Grubunuzu öğretim üyesi kısmında seçmelisiniz. Bazı dersler tek grup yapılacaktır.

 

İleri düzeyde İngilizce biliyorum. İngilizce derslerinden muaf olabilir miyim?

18-19 Eylül 2018 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacak Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girebilirsiniz. Bu sınava girmek için 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

 Akademik Takvim nedir? Nereden Öğrenebilirim? Ne işe yarar?

Akademik Takvim ders kayıtları, derslerin başlaması, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri, derslerin sona ermesi gibi önemli tarihleri gösterir. http://oidb.ibu.edu.tr/ internet adresinde yer alan Akademik Takvim bağlantısından öğrenilebilir. Öğrencilerimizin ders kayıt, ekle-sil ve danışman onayı işlemlerini Akademik Takvim’de ilan edilen tarihlerde yapmaları gerekmektedir.

 

Birinci / İkinci Öğretim dersleri ne zaman başlar? Ne zaman biter?

Birinci öğretim öğrencilerinin dersleri 09:00 – 16:50,  ikinci öğretim öğrencilerinin dersleri 17:00 – 22:50 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

Devlet yurtlarınaa nasıl başvurabilirim?

kyk.gov.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

 

Gölköy Kampüsü içinde bulunan alışveriş merkezinde hangi firmalar faaliyet göstermektedir?

Alışveriş Merkezi 2008 yılında toplam 3800 metrekare alana sahip 20 tane iş yeri ile açılmıştır. Merkezle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ibu.edu.tr/yerleske/sosyal-aktivite/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni aktivite merkezi İlahiyat Fakültesi karşısında yer almaktadır.

 

Gölköy Kampüsü’ne ulaşım nasıl sağlanmaktadır?

Şehir içinde ulaşım belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Şehir merkezinden kampüse ulaşım Bolu Belediyesi'ne ait otobüsler ile sağlanmaktadır. Şehir merkezi ile Merkez Yerleşke arasındaki mesafe 12 km’dir ve bu mesafedeki yolculuk 25 dakika sürmektedir.

 

Otogardan Gölköy Kampüsü’ne ulaşım nasıl sağlanmaktadır?

Tercih ettiğiniz firmanın servisleri ile Gölköy Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

 

Ders kodlarından hangi döneme ait olduklarını öğrenebilir miyim?

Bilgi Yönetim Sistemi’nde herhangibir dersin kodunda yer alan son dört rakam dersin konulduğu yılı, ondan önceki üç rakam ise dersin kodunu gösterir. Ders kodu tek rakamla biten dersler güz, çift rakamla biten dersler bahar dönemi dersleridir.

 

 1. Ulaşımda kullanılan Bolukartı nasıl alabilirim?

 

BoluKart sürekli yanınızda taşıyacağınız şehiriçi ulaşım kartınızdır. Bolu Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazlarına yaklaştırarak kullanabileceğiniz temassız akıllı kartlar ve 1, 3 veya 5 kullanımlık Kullan-At biletlerden oluşan BoluKart ile çok daha hızlı, ekonomik ve pratik ulaşımın keyfini bir arada yaşayacaksınız. Ayrıntılı bilgi için http://www.bolukart.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bolukartı almak için öğrenci belgeniz ile Bolu Belediyesi binasının arkasında yer alan katlı otopark altındaki birime başvurabilirsiniz.

Top